Mondjuk el azt is, hogy…
KERESZTÉNYNEK LENNI JÓ…
🙏 mert az életünknek, minden nagyszerűségén túl felismert célja és értelme van!
🙏 mert gyermeki bizalommal és ragaszkodással lehetünk a hatalmas Isten felé, aki annyira szeret, hogy lehajol kicsinységünkhöz!
🙏 mert a felfoghatatlan Isten „megfoghatóvá” vált, és így ölelésnyi távolságra került számunkra!
🙏 mert gondviselő Atyánk van, akinek szerető tekintete minden percben őrködik felettünk.
🙏 mert a teremtés ajándékán túl, az „újjáteremtés” kegyelmi ajándékát is megkaptuk mennyei Atyánktól, szeretett Fia, Jézus Krisztus által.
🙏 mert nem vagyunk egyedül a nehézségeinkkel, és reményünk nem e világra szól!
🙏 mert a vihar idején erős támaszunk és biztos kapaszkodónk nekünk a Szentháromság egy Isten közelsége.
🙏 mert az Isten minden göröngyös úthoz ad egy útitársat, aki segít terheink hordozásában, és minden derűs nap mellé küld egy figyelmes szívet, akivel megoszthatjuk örömünket.
🙏 mert olyan Megváltót követhetünk, aki nemcsak szóval, de tettekkel is tanúskodott Isten szeretetéről.
🙏 mert az Evangélium tanítása segít felülmúlni korlátainkat, és igyekszik megóvni egy kényelmes élet igézetétől.
🙏 mert tudjuk: a hit a komfortzónánkon túl kezdődik, azon belül csak önámítás!
🙏 mert az Egyház a családunk, és így a szívügyünk is. Jézus Krisztus rendeléséből tartozunk hozzá és keresztény felelősséggel építjük. Tagjai nem tökéletesek, de a tökéletességre törekvők.
🙏 mert a Szentlélek világossága ragyog át életünk sötétségein, mutatva a helyes irányt, s a szűk ösvényen az isteni Mester lába nyomát.
🙏 mert minden tökéletlenségünk, gyarlóságunk és elesettségünk ellenére, hittel és a megújulás vágyával a szívünkben valljuk az apostol tanítását: Isten nagyobb a bűneinknél! (vö. 1Ján 3,20.)
🙏 mert Isten a bűnöst felemeli, de a bűnét elveti, és sohasem fordítva!
🙏 mert a mi Atyánk irgalma végtelen, türelme kitartó, feddő szavával és áldást osztó karjaival terelgeti nyáját az üdvösség útján. Nem huny szemet a vétkek felett, és nem hagyja szó nélkül önző életünket. De szeretete mindig diadalmaskodik igazságérzete felett. Ezért kapjuk azt, amit meg sem érdemlünk!
🙏 mert Isten megengedi, hogy gyengeségünkben megtapasztaljuk az Ő erejét, s így a hamis elbizakodottság, és az emberi biztosítékok látszatmegoldásai helyett rácsodálkozzunk oltalmazó és megtartó jelenlétére.
🙏 mert Jézus tanítása óva int a képmutatástól, a farizeusi lelkülettől, az öncélú magamutogatástól, de a magunk módján való vallásosság illúziójától is!
🙏 mert megelevenítő Lelke a Szentírás tanítása által formálja szívünket, önmagunkról és a világról alkotott képünket. Isten „szemüvegén” keresztül engedi látni a világot, és kiszűrni a lényeget.
🙏 mert felkelti a vágyat szívünkben Önmaga után és erősíti a találkozás igényét, amikor imádságra, elcsendesedésre, vagy épp szentmisére hív, vagy csak megállásra int a mindennapok rohanása közepette.
🙏 mert van vasárnapunk, s így nem csak okunk, de lehetőségünk is a pihenésre és a hálaadásra. A vasárnapnak rangja van, ami kiemel a mindennapok zaklatott robotolásából, s ez által megóv a fásultságtól. A vasárnap Istené és a családé! *
Folytasd bátran! 🙂
Bobek Tamás,
tiszakécskei plébános